Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

 

Nasze przedszkole istnieje od 2006 roku.  Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci z różnymi niepełnosprawnościami  intelektualnymi, ruchowymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci od 3 do 6 lat, z możliwością przedłużenia pobytu dziecka do 9 roku życia. Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego dostosowaną do możliwości naszych dzieci .Obecnie w naszym przedszkolu funkcjonują cztery grupy przedszkolne: psotne „Krasnale”, skaczące „Żabki”, wesołe „Misie” i poważna „Zeróweczka”. Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne , zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Wyrównujemy i kompensujemy braki i opóźnienia w rozwoju poprzez  sprzężenie edukacji w wieloprofilowym usprawnianiem dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka. Bardzo się staramy by czas spędzony w przedszkolu był pełen serdeczności i ciekawych wrażeń, aby dzieci czuły się u nas jak w domu. W naszym przedszkolu kładziemy nacisk nie tylko na edukację ale w równym stopniu na wieloprofilowe usprawnianie poprzez udział dzieci w zajęciach logopedycznych, integracji sensorycznej, rehabilitacji, rewalidacji indywidualnej, zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W pracy z dziećmi korzystamy z elementów różnych metod: Program Aktywności i Komunikacji Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Snoezelen- Sala doświadczania świata, Stymulacja Polisensoryczna, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy, Metoda Krakowska, Metoda F.Affolter, Zabawy Paluszkowe .Zajęcia przedszkolne odbywają się w małych zespołach co pozwala na zaspokojenie indywidualnych potrzeb naszych maluchów.  Uczymy nasze dzieci wrażliwości na potrzeby innych. Skutecznie przygotowujemy je do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych w różnych typach szkół (szkolnictwo masowe, specjalne, integracyjne). Dużym atutem naszego przedszkola jest nowoczesna baza lokalowa, bezpieczny dostęp do budynku z windami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Każda grupa przedszkolna zajmuje segment składający się z dwóch sal oraz łazienki. Sale przedszkolne wyposażone są w nowoczesne meble, zabawki i pomoce edukacyjne na miarę potrzeb psychofizycznych dzieci. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, kompetentną, zaangażowaną, życzliwą i odpowiedzialną, która oprócz pracy z dzieckiem wspiera rodziców w ich działaniach.  Pragniemy aby rodzice stali się partnerami w życiu przedszkola. Działania edukacyjno- wychowawcze, które prowadzimy w przedszkolu w połączeniu z bardzo dużą ilością  specjalistycznych terapii, rehabilitacji, sprawiają  że jesteśmy jedyną tego rodzaju placówką tak dobrze opiekującą się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydawane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00.

Każdy przedszkolak posiada Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji opracowany na podstawie diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce.