Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 3978

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy


• przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym uczniów z autyzmem i uczniów poruszających się na wózkach, którzy ukończyli szkołę podstawową;

• przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego;
• zapewnia kształcenie dostosowane jest do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, każdy uczeń posiada indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) opracowany na podstawie wszechstronnej, wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania. IPET zawiera szczegółowe
cele, zadania i treści, mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju ucznia, oraz program przysposobienia do pracy o profilu dostosowanym do możliwości psychofizycznych i percepcyjnych danego ucznia;

• ocenia poziom funkcjonowania ucznia dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy;

• trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok;

• klasy liczą do 8 uczniów.

Edukacja w szkole przysposabiającej do pracy obejmuje:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania i pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również zdobycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno-kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, a także rozwijają niezbędne kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w każdy możliwy dla ucznia sposób, również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, czy też technologii informacyjno-komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych i miejscach pracy.

Zajęcia kształtujące kreatywność – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w przyjaznej atmosferze oraz możliwości współpracy z innymi uczniami. Obejmują:

  - Zajęcia plastyczne usprawniają manualnie uczniów. Dzięki nim uczniowie mają możliwość poznania różnych technik plastycznych i wykorzystania ich w
praktyce tworząc niepowtarzalne prace, które są prezentowane na terenie szkoły. Uczniowie biorą również udział w konkursach plastycznych:
szkolnych, miejskich, wojewódzkich i krajowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

  - Zajęcia wokalno – muzyczne – pomagają zdobywać wiedzę o muzyce i instrumentach muzycznych. Uczą podstaw gry na instrumentach, tekstów
piosenek, śpiewu, jak również przygotowują do występów. Uczniowie, dzięki swoim występom bardzo często uatrakcyjniają imprezy i uroczystości szkolne, także te plenerowe. Biorą udział w licznych konkursach.

  - Zajęcia teatralne – pozwalają uczniom na rozwijanie własnych talentów i zdolności. Młodzież m. in. poznaje różne techniki teatralne i wykorzystuje je
podczas zajęć. Rozwija swoją mowę i słownictwo. Uczy się występować przed publicznością. Swoje artystyczne dokonania młodzież prezentuje podczas
uroczystości szkolnych, plenerowych

Wychowanie fizyczne – przedmiot ten daje możliwość usprawniania obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowni i na terenach sportowych ośrodka. Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów jest ich udział w olimpiadzie specjalnej, gdzie nie ma przegranych, a najważniejsza jest walka do końca i pokonywanie swoich słabości.

Zajęcia rewalidacyjne – mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, m. in. radzenie sobie ze stresem, aby uczeń mógł osiągnąć sukces przez:

Przysposobienie do pracy – ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Zajęcia z przysposobienia do pracy odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach. W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz
sporządzanie i wydawanie posiłków. Zajęcia odbywają się w pracowni kulinarnej i pralni szkoleniowej.

PRACE OGRODNICZE – w ramach tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczycieli, dbają o tereny wokół ośrodka. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w pomieszczeniach ośrodka. Uczą się też sztuki układania dekoracji z roślin. Wykonują palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego Narodzenia.

PRACE BIUROWE – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik (decoupage, malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, origami) oraz materiałów (drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.). Nauczyciele przedmiotu przysposobienia do pracy z wielkim zaangażowaniem poszukują ciekawych form pracy z uczniem niepełnosprawnym. Uczestniczą w różnych formach dokształcania. Starają się, aby zajęcia były atrakcyjne, a jednocześnie stwarzały możliwości rozwoju. W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy i konkursy.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Szkoła przysposabiająca do pracy w swojej działalności dąży do stworzenia pozytywnych relacji z rodzicami uczniów do niej uczęszczających. Nauczyciele
podejmują współpracę z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych uczniów, przekazywania wiedzy na temat ich funkcjonowania w
środowisku szkolnym, a także poznania oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i pedagogów. Rodzice uczniów mają możliwość uczestniczenia w szkolnych i klasowych imprezach, klasowych spotkaniach integracyjnych czy też lekcjach otwartych, podczas których mogą obserwować pracę szkoły i nauczycieli, jak również występy i osiągnięcia swoich dzieci. Dodatkowo, wszyscy nauczyciele prowadzą konsultacje, podczas których przekazują najważniejsze informacje dotyczące pracy ucznia podczas zajęć, jego postępów, czy występujących problemów.
W szkole prowadzona jest od niedawna praktyczna nauka czynności pracy organizowana w formie praktyk wspomaganych na otwartym rynku pracy. Praktyki wspomagane mają na celu zapoznanie naszych uczniów nie tylko z rynkiem pracy, ale również z różnymi rodzajami prac, na różnych stanowiskach. Umożliwiają młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy w naturalnych warunkach zakładu pracy, uczenie się pracy na konkretnym stanowisku, dopasowanym do indywidualnych zainteresowań i predyspozycji, przy wsparciu trenera pracy.