Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 3450

Branżowa Szkoła I Stopnia


Branżowa Szkoła I Stopnia jest dla uczniów, którzy:

1) ukończyli szkołę podstawową,

2) posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, autyzm, niepełnosprawności sprzężone.

3) posiadają zaświadczenie lekarskie uprawniające do nauki w danym zawodzie.

Branżowa szkoła I stopnia kształci uczniów w zawodzie:

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Czas nauki – 3 lata

z możliwością wydłużenia o 1 rok, kształcenie może być prowadzone do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.

Szkoła zapewnia:

• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• specjalne oddziaływania edukacyjne, wychowawcze,
• pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
• zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne wskazane w orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
• zamieszkanie w ośrodku oraz całodzienne wyżywienie w stołówce uczniom spoza Ciechanowa,
• przygotowanie do pracy i życia we współczesnym świecie.

Zajęcia praktyczne – odbywają się na terenie ośrodka w pracowni hotelarskiej, pralni oraz w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach kuchennych.

Uczeń w procesie kształcenia:
- uczy się obsługi sprzętu porządkowego i codziennych czynności porządkowych w pomieszczeniach hotelowych oraz przygotowania pokoi do przyjęcia gości,
- poznaje zasady obsługi gości hotelowych w części noclegowej i sali restauracyjnej, nakrywania stołu i podawania posiłków,
- uczy się wykonywania czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego,
- poznaje zasady pielęgnowania roślin ozdobnych, trawników i urządzeń rekreacyjnych,
- uczy się wykonywania drobnych napraw urządzeń i sprzętów hotelowych (nie wymagających specjalistycznych uprawnień),
- poznaje sposoby wykonywania obowiązków zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
- poznaje zasady prawidłowej współpracy z recepcją, pralnią, działem technicznym, działem administracyjno – gospodarczym,
- nabywa nawyki kulturalnego sposobu bycia, prawidłowego postępowania w ramach ochrony mienia gościa.

Po ukończeniu szkoły, zdaniu egzaminu absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia lub podjąć pracę.

Możliwości zatrudnienia:

1. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może być zatrudniony na różnych stanowiskach, takich jak: pomoc kuchenna, pomoc kelnera, pomoc pokojowej.
2. Hotele, motele.
3. Restauracje, bary.
4. Sanatoria, pensjonaty, domy wypoczynkowe, agroturystyka, schroniska młodzieżowe.
5. Firmy sprzątające.
6. Bazy ruchome: (promy pasażerskie, statki, kolej, samoloty).