Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

      W szkole podstawowej uczą się dzieci z lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni lekcyjnych oraz biblioteki szkolnej.
Objęci są zajęciami usprawniającymi z zakresu: usprawniania mowy, gimnastyki korekcyjnej, zajęć wyrównawczych.
Mają możliwość korzystania z terapii: metodą SI, a także Biofeedback.

Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w naszej stołówce, a po lekcjach przebywać w internacie lub świetlicy.


Wykwalifikowana kadra specjalistów zapewnia wszechstronny rozwój dziecka, które doskonali swoje umiejętności poprzez zabawę i inne formy aktywności.

Nauczyciele pracują różnymi metodami, tak aby zajęcia były atrakcyjne i interesujące, np.: 
-programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
-metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
-w Sali Doświadczania Świata,
-stymulacja polisensoryczna,
-metoda Dobrego Startu,
-pedagogika zabawy,
-metoda Krakowska.