Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.
 Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych  i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.
 
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, 06 – 400 Ciechanów


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?


Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych P. Bożena Marchel - Potrzuska pod adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres pocztowy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13,
 tel. (23) 672 28 89.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie?


 Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:rekrutacji,realizacji obowiązku nauki, realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Ośrodka,  udzielania dzieci i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Ośrodku, zatrudniania pracowników.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:


· ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60 ze zm. );
· ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 ze zm. );
· ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
· ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. 2018 poz. 967) ;
· ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.)
· Kodeks Pracy oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?


Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie,w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby. W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w w/w przepisach.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie w zakresie przetwarzanych danych?


Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.