Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA


Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne dziecka, u którego stwierdzono jakąkolwiek niepełnosprawność, jego społeczny rozwój oraz wsparcie rodziny. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie. We wczesnym etapie rozwoju dzieci mają większą łatwość uczenia się i są bardziej podatne na terapię. Terapia prowadzona w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dostosowana jest do wieku i potrzeb dziecka. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju skierowane są do dzieci:


– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,– z zaburzeniami neurorozwojowymi,– z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
– z niepełnosprawnością intelektualną,
– z wadami genetycznymi,
– z zaburzeniami w komunikowaniu się,
– z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej.


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz jego zadania:


W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą specjaliści posiadający profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:


1. Pedagog – oligofrenopedagog
2. Logopeda – specjalista zajmujący się usprawnianiem funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się
3. Psycholog – posiadający przygotowanie pedagogiczne
4. Fizjoterapeuta – specjalista w zakresie terapii ruchowej
5. Tyflopedagog – specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci słabowidzących i niewidomych
6. Surdopedagog – specjalista zajmujący się uczeniem, terapią, diagnozowaniem i wspomaganiem rozwoju dzieci słabosłyszących i niesłyszących
7.Terapeuta integracji sensorycznej (SI) – specjalista zajmujący się prawidłową organizacją wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory


Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju:


– Wieloprofilowa diagnoza funkcjonowania dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji funkcjonowania dziecka, oceny rozwoju emocjonalno-społecznego i psychomotorycznego.
– Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny.
– Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę.
– Ewaluacja skuteczności pomocy udzielonej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.


Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:


– udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
– pomoc w wypełnianiu zadań opiekuńczo – rehabilitacyjnych, przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,
– doradztwo i wsparcie dla rodziców (pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, pomoc w wyborze drogi edukacyjnej dziecka).
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie. Uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności. Praca terapeutów omawiana jest z rodzicami. Zajęcia organizowane są od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze 4 -8 godzin w miesiącu. Terminy i zakres zajęć ustalane są wspólnie z rodzicami.


Dlaczego warto przyjść do nas?


1. Posiadamy wyszkoloną kadrę specjalistów mających doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
2. Terapeuci pracują z dziećmi i ich rodzinami różnorodnymi, nowoczesnymi metodami nauczania i terapii.
3. Ośrodek jest przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych – windy dla wózków inwalidzkich, dostosowane łazienki.
4. Dysponujemy salami terapeutycznymi, które są przygotowane i wyposażone stosownie do potrzeb i specyfiki pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
5. Ośrodek dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Opracowujemy Indywidualny Program Terapeutyczny dla każdego dziecka.
7. Oferujemy wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka. Rodzice otrzymują szczegółowe informacje o stymulacji rozwoju dziecka i postępach w terapii. Przechodzą instruktaż dotyczący form pracy z dzieckiem. Otrzymują pomoc w przystosowaniu domu i otoczenia do potrzeb dziecka.


Wymagane dokumenty:


1) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający z poradni psychologiczno – pedagogicznej
2) Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są BEZPŁATNE!