Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W CIECHANOWIE 

 

SPIS TREŚCI:


§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Cele i zadania świetlicy
§ 3 Zadania wychowawcy świetlicy
§ 4 Organizacja pracy w świetlicy
§ 5 Zasady rekrutacji do świetlicy
§ 6 Procedura przyprowadzania i odprowadzania uczniów na zajęcia szkolne
§ 7 Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy
§ 8 Formy współpracy z rodzicami
§ 9 Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy
§ 10 Nagrody i kary
§ 11 Procedury postępowania w świetlicy
§ 12 Procedury postępowania w świetlicy w warunkach pandemii Covid-19 w SOSW w Ciechanowie
§ 13 Dokumentacja w świetlicy
§ 14 Postanowienia końcowe

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin opracowano na podstawie art. 105 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).
 2. Świetlica jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ciechanowie (zwanego dalej Ośrodkiem). W swojej działalności realizuje jego cele i zadania, z uwzględnieniem treści i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo profilaktycznym oraz rocznym planie pracy.
 3. Zajęcia świetlicowe organizuje się dla uczniów Ośrodka, którzy pozostają w ośrodku dłużej ze względu na:
  1) czas pracy rodziców na wniosek rodziców;
  2) organizację dojazdu do Ośrodka;
  3) inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w Ośrodku;
  4) sytuacje losowe.

§ 2

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Celem działalności świetlicy jest:
  1) zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych;
  2) zapewnienie uczniom zajęć uwzględniających ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne;
  3) zapewnienie uczniom zajęć rozwijających ich zainteresowania.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  1) rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb uczniów przy ścisłej współpracy z wychowawcami oddziałów, terapeutami, pedagogiem, psychologiem
  oraz rodzicami;
  2) organizowanie różnorodnych form zajęć uwzględniających rozpoznane indywidualne zainteresowania i uzdolnienia;
  3) organizowanie pomocy w odrabianiu zadań domowych, w szczególności: tworzenie optymalnych warunków do nauki, udzielanie wsparcia uczniom słabszym w nauce;
  4) dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach placówki (sala świetlicowa, sala gimnastyczna, siłownia) i na powietrzu (plac za baw, szkolne boisko sportowe);
  5) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie prawidłowych nawyków życia codziennego, współdziałanie w tym obszarze ze środowiskiem lokalnym (m.in. Muzeum Szlachty Mazowieckiej, CKiSZ w Ciechanowie, MOSiR w Ciechanowie);
  6) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, w szczególności: kształtowanie nawyków
  higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  7) wyrabianie umiejętności nawiązywania praw wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań. samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań.
 3. Podczas zajęć w świetlicy uwzględniane są podczas zajęć w świetlicy uwzględniane są różnice indywidualne między dziećmi różnice indywidualne między dziećmi skutkujące podejmowaniem wobec każdego z nich odmiennych działań wychowawczych skutkujące podejmowaniem wobec każdego z nich odmiennych działań wychowawczych. . Oznacza to konieczność dostosowania form i metod pracy do stanu psychofizycznego Oznacza to konieczność dostosowania form i metod pracy do stanu psychofizycznego rozwoju dziecka oraz warunków środowiskowo rozwoju dziecka oraz warunków środowiskowo--wychowawczych.

 § 3

ZADANIA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 1.  Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy, sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności świetlicy.
 2.  Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych według przyjętego ramowego planu pracy i miesięcznych założeń.
 3.  Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych.
 4.  Przestrzeganie dyscypliny pracy, sumienne wypełnianie obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora Ośrodka.
 5.  Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom powierzonym jego opiece.
 6.  Dbanie o prawidłowy rozwój społeczny poprzez naukę pożytecznego spędzania czasu wolnego, animowanie syt uacji, w których ważna jest współpraca i współodpowiedzialność zespołowa.
 7. Zachęcanie uczniów do różnorodnych aktywności, wpływanie intencjonalne na ich wszechstronny rozwój, poprzez prowadzenie zajęć:
  1) kształtujących i rozwijających zainteresowania uczniów
  2) wpływających na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
  3) wprowadzających zasady kultury zdrowotnej i profilaktycznych;
  4) dydaktycznych, reedukacyjnych (nauka własna, odrabianie lekcji).
 8. Tworzenie klimatu bezpieczeństwa, zaufania i życzliwości poprzez:
  1) dopuszcza nie dzieci do wspólnego decydowania, o czym będą zajęcia świetlicowe;
  2) uwzględnianie obszaru zainteresowań dzieci;
  3) stosowanie skutecznych, twórczych technik rozwiązywania problemów (metoda osobistego przykładu);
  4) wspieranie, motywowanie, stosowanie wzmocnień pozytywnych.
 9. Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy, wzbogacanie warsztatu pracy, podnoszenie kwalifikacji, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego,
  korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli.
 10. Współpraca z rodzinami wychowanków i osobami z ich otoczenia, Radą Pedagogiczną Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Ciechanowie, pielęgniarką,
  pedagogiem, psychologiem.
 11. Dbanie o estetyczny i atrakcyjny wygląd sali świetlicowej oraz uzgadnianie potrzeb
  materialnych świetlicy.
 12. Promowani e działalności świetlicy w Ośrodku oraz w środowisku lokalnym.

§ 4

ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

 1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w Ośrodku zgodnie z ustaleniem dyrektora Ośrodka.
  1) godziny  pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów oraz ich rodziców, racy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów oraz ich rodziców, w razie potrzeby mogą ulegać zmianie. w razie potrzeby mogą ulegać zmianie.
 2. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupie zorganizowanej dla uczniów z różnymi Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupie zorganizowanej dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności  - autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność ruchowa.  Liczba wychowanków w grupie może wynosić nie więcej niż 5 osób.
 3. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu wyznaczonej sali. Pomieszczenie posiada wyodrębnione strefy przeznaczone do prowadzenia zajęć wymagających ciszy i skupienia, oraz zajęć, w których dominuje ruch, śpiew. Możliwe jest wykorzystanie do zajęć innych pomieszczeń Ośrodka (np. stołówki, sali gimnastycznej, siłowni, świetlic tematycznych)  oraz terenu placówki (boisko szkolne, plac zabaw).
 4. Tematyka zajęć świetlicowych wynika z rocznego planu pracy i uwzględnia potrzeby edukacyjne, rozwojowe oraz zainteresowania uczniów zapisanych do świetlicy.
 5.  Sala świetlicowa wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wyposażenie jest adekwatne do potrzeb i oczekiwań uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej i ich rodziców oraz możliwości finansowych Ośrodka i zawiera:
  1) materiały, przybory i narzędzia do zajęć plastycznych i manualnych;
  2) zabawki, gry planszowe i zabawki, gry planszowe i dydaktyczne;
  3) książki edukacyjne, literaturę dziecięcą i młodzieżową, czasopisma, słowniki;
  4) sprzęt audiowizualny, konsolę i gry multimedialne, sprzęt komputerowy;
  5) przybory do zabaw na powietrzu (m.in. piłki, skakanki, paletki do badmintona, kreda do rysowania na asfalcie),
  6) apteczkę podręczną;
 6. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych  w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.
 7. Wychowawca świetlicy dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań do możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów, zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy, pogody i dostępności pomieszczeń Ośrodka.
 8. Uczniowie, którzy przebywają w świetlicy i korzystają z wyżywienia, jedzą obiad pod opieką wychowawcy świetlicy lub nauczyciela grupy wychowawczej.  Uczniowie, którzy nie korzystają z posiłku, pozostają w świetlicy pod opieką nauczyciela.

§ 5

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

 1. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.
 2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie Ośrodka, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 3. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje zespół rekrutacyjny w składzie: 
  1) Dyrektor Ośrodka;
  2) wychowawcy świetlicy.
 4. Zespół rekrutacyjny sporządza listę uczniów przyjętych do świetlicy Ośrodka i udziela informacji zainteresowanym.
 5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na dany rok szkolny. 
 6. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji nauczyciela świetlicy.  Nauczyciel świetlicy po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji Ośrodka dokonuje skreślenia ucznia w dzienniku zajęć świetlicy.

§ 6

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA SZKOLNE

 1. Nauczyciel świetlicy obejmuje opiekę nad uczniem w momencie przyprowadzenia go do świetlicy. Odebranie dziecka ze świetlicy to osobiste stawienie się nauczyciela lub terapeuty u nauczyciela świetlicy oraz wyraźne zakomunikowanie zamiaru odebrania dziecka.
 2. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są wyłącznie uczniowie przyjęci do świetlicy decyzją komisji rekrutacyjnej, po złożeniu stosownego pisemnego wniosku.
 3. Nauczyciel lub terapeuta zobowiązany jest do zabrania uczniów na lekcje i odprowadzenia ich do świetlicy po skończonych lekcjach.
 4. Do zabrania i odprowadzenia uczniów do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe, rewalidacje, logopedie, rehabilitacje, koła zainteresowań itp.
 5. W przypadku dzieci, które pozostają w świetlicy w czasie zajęć dydaktycznych (n p. nie wychodzą poza teren Ośrodka, nie uczestniczą w zajęciach) nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy świetlicy ilu uczniów pozostawia i o sposobie ich odebrania na dalsze zajęcia dydaktyczne.
 6. Wychowawca oddziału jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy o nieobecności ucznia w szkole.

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

 1. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
  1) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;
  2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
  3) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, np. wycieczki, spacery;
  4) udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych;
  5) pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
  6) pomocy w nauce;
  7) życzliwego i podmiotowego traktowania;
  8) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień;
  9) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy; 
  10)  swobody myśli, wyznania oraz swobody wypowiedzi; 
  11) zachowania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  12) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, przyjaźni i uczuć;
 2. Wychowanek świetlicy zobowiązany jest do:
  1) przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy;
  2) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; 
  3) przestrzegania zasad zachowania się w świetlicy i na zajęciach świetlicowych ustalonych z wychowawcą świetlicy;
  4) respektowania poleceń nauczyciela;
  5) przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy. Plecak  (torba, worek)  musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad.

§ 8


FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 1. W związku z zagrożeniem Covid-19 rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 2. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów lub natychmiastowego oddzwonienia.
 3. W nagłych przypadkach dozwolony jest kontakt bezpośredni kontakt osobisty i rozmowy podczas odbierania lub przyprowadzania dziecka do świetlicy, wymiana
  bieżących informacji o funkcjonowaniu dziecka, jego aktualnych potrzebach i inne.
 4. Rozmowy telefoniczne wynikające najczęściej z zaistniałej potrzeby, np. nieobecność wychowanka, zamówienia posiłku, doposażenie dziecka w przybory toaletowe, odzież itp.
 5. Informacje pisemne nagrody, pochwały, zaproszenia na imprezy okolicznościowe, ankiety, kwestionariusze itp., ścienna gazetka świetlicy

§ 9

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

 1. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy mają prawo:
  1) uzyskać pełne informacje o pracy świetlicy i proponowanych zajęciach;
  2) uzyskać informacje o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy;
  3) udziału w imprezach organizowanych przez nauczycieli świetlicy;
  4) zgłaszać wnioski dotyczące wszelkich dziedzin funkcjonowania świetlicy bezpośrednio u nauczycieli świetlicy lub dyrektora Ośrodka;
  5) określić czas korzystania ze świetlicy oraz zasady opuszczania świetlicy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2.  Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy zobowiązani są do:
  1) współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego i optymalnego funkcjonowania dziecka w świetlicy;
  2) zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy;
  3) przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
  4) przyprowadzania dziecka zdrowego na zajęcia świetlicowe;
  5) podania i aktualizacji danych wskazywanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy oraz innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.);
  6) naprawy lub pokrycia kosztów celowo uszkodzonego przez ich dziecko mienia Ośrodka, w zakresie uzgodnionym z nauczycielem świetlicy i Dyrekcją Ośrodka.Ośrodka, 

§ 10

NAGRODY I KARY

 1. Każdy wychowanek świetlicy może otrzymać nagrodę. 
 2.  Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą oraz działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla pozostałych wychowanków świetlicy. 
 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.
 4. Nagrody:
  1) wyróżnienie - pochwała wobec grupy;
  2) pochwała na forum zespołu klasowego, w obecności wychowawcy klasy;
  3) pochwała przekazana rodzicom;
  4) podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego;
  5) list gratulacyjny;
  6) nagroda rzeczowa;
  7) wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej;
  8) pochwała lub podziękowanie dyrektora Ośrodka;
 5.  Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. 
 6. Kary:
  1) upomnienie ustne na forum grupy;
  2) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców;
  3) upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora Ośrodka;
  4) wdrożenie procedur zapobiegawczych wobec uczniów, których zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.

§ 11

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY

 1. Rodzice i osoby upoważnione są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
 2.  W przypadku zakazu kontaktowania się jednego z rodziców z dzieckiem, rodzic, któremu została przyznana opieka prawna powinien dostarczyć do Ośrodka oświadczenie  (poświadczone przez orzeczenie sądu) dotyczące zakazu odbierania ze szkoły dziecka przez drugiego z rodziców. Rodzic ma obowiązek poinformować o takim fakcie wychowawcę zespołu oraz świetlicy.
 3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców ,wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby. Przekazanie opieki nad dzieckiem nastąpi po okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego; 
  1) jeżeli zachodzi konieczność odbioru dziecka przez osobę, która nie została wymieniona we wniosku o przyjęcie do świetlicy, rodzic pisemnie upoważnia daną osobę, informując jednocześnie o tym fakcie wychowawcę zespołu lub świetlicy. Wychowawca zespołu ma obowiązek przekazać informację wychowawcy świetlicy;
  2) jeśli dziecko nie będzie chciało opuścić Ośrodka pod opieką osoby upoważnionej przez rodziców, pozostanie pod opieką wychowawcy, który ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
 4. W przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim możliwe są samodzielne dojazdy do Ośrodka i powroty do domu po ukończeniu 13-tego tego roku życia, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców we wniosku o przyjęcie do świetlicy. W myśl kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzic ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły.
 5.  Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bez względu na wiek muszą być odbierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione we wniosku o przyjęcie do świetlicy.
 6. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub inną osobą, wskazaną w upoważnieniu.  Wychowawca zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców lub osoby upoważnionej. Dziecko podczas oczekiwania (po zakończeniu pracy świetlicy) może być przekazane pod opiekę  wychowawcy grupy wychowawczej;
  1) jeżeli taka sytuacja powtarza się, wychowawca świetlicy informuje pedagoga i dyrektora, którzy są zobowiązani podjąć przewidziane prawem działania, np. powiadomienie Sądu Rodzinnego;
  2) w sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami dziecka, informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ucznia. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicom;
  3) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców
 7. w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców dziecko przekazywane jest funkcjonariuszom policji, w celu zapewnienia opieki w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy;
  4) w każdym przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców wychowawca  sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i rodziców.  W zależności od sytuacji wychowawca świetlicy przypomina rodzicom o obowiązku przestrzegania godzin pracy świetlicy,  poucza o ewentualnych konsekwencjach.
 8.  W przypadku podejrzenia, że opiekun dziecka jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wychowawca kontaktuje się z innym opiekunem upoważnionym do odbioru dziecka. 
  1) w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub innych osób upoważnionych, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji policję;
  2) do czasu odebrania dziecka lub przyjazdu policji, wychowawca świetlicy nie może wraz z dzieckiem opuścić terenu Ośrodka, ani pozostawić dziecka pod opieką innej;


§ 12

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY


W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W SOSW W CIECHANOWIE

 1. Należy zachować dystans społeczny na terenie placówki, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 4.  Do SOSW może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Opiekun ucznia powinien poinformować dyrekcję lub pracowników SOSW o przebywaniu dziecka w ostatnim czasie w strefie żółtej lub czerwonej.
 6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do  i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących  zachowania w przestrzeni publicznej. 
 7. Przy wejściu do budynku szkoły widnieje informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. 
 8. Rodzic przyprowadza ucznia do placówki, ale nie wchodzi do budynku. Dziecko odbierane jest w wejściu (oznakowanym) „głównym” do budynku szkoły przez  przez  nauczyciela.
 9. Po zajęciach nauczyciel odprowadza dziecko i przekazuje rodzicowi w (oznakowanym) wyjściu głównym
 10.  Opiekunowie odprowadzający dzieci, w uzasadnionych przypadkach mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Ośrodka, zachowując zasady:
  a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

  Organizacja zajęć opiekuńczo--wychowawczych
  1. W sali odległości między stanowiskami dla wychowanków powinny wynosić minimum 1,5m.
  2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
  3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
  4. Podczas zajęć dydaktycznych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości- 1,5m od każdego dziecka.
  5. Dzieci pod nadzorem opiekunów pojedynczo, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po jedzeniu, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
  6. Pod opieką wychowawcy dzieci korzystają z istniejących na terenie szkolnym: placu zabaw i boiska. Po skorzystaniu sprzęt jest dezynfekowany.
  7. Wychowawca zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  8. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki , poręcze, włączniki światła etc.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników są dezynfekowane.
  9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
  10.Wychowawca organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 
  11.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć  sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
  13. Należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek przyniesionych z domu innym. Należy również zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 

  Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS- Covid 19
  1. Po zauważeniu symptomów choroby, np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (przyłbica, rękawice, kombinezon). Pozostaje z dzieckiem, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
  2. Pracownik niezwłocznie zawiadamia o sytuacji Dyrektora placówki oraz rodzica dziecka i przeprowadza pozostałe dzieci do innego wyłączonego z użytku pomieszczenia.
  3. Dyrektor SOSW w Ciechanowie zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o podejrzeniu wystąpienia na terenie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie zachorowania na COVID-19.
  4. Wychowawca grupy o zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych dzieci.
  5. Rodzice odbierają dzieci w możliwie jak najkrótszym czasie po uzyskaniu informacji telefonicznej od wychowawcy.
  6. Pomieszczenia, w których przebywało dziecko są, niezwłocznie dezynfekowane.

 

§ 13

DOKUMENTACJA W ŚWIETLICY

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy i harmonogram pracy świetlicy.
 3. Wniosek rodziców o przyjęcie do świetlicy.
 4. Dziennik zajęć świetlicy.
 5. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej.
 6. Inne dokumenty wewnętrzne.


§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązujący regulamin jest dostępny w świetlicy, sekretariacie i na stronie internetowej Ośrodka.
 2.  W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują nauczyciele świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor Ośrodka.świetlicy 
 3. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego.