Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 

 

Świetlica jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie . W swojej działalności realizuje jego cele i zadania, z uwzględnieniem treści i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym oraz rocznym planie pracy.

Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupie zorganizowanej dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności - autyzm, niepełnosprawność ruchowa bądź sprzężona. Liczba wychowanków w grupie może wynosić nie więcej niż 5 osób. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu wyznaczonej sali. Sala posiada wyodrębnione strefy przeznaczone do prowadzenia zajęć wymagających ciszy i skupienia, oraz zajęć, w których dominuje ruch, śpiew. Możliwe jest wykorzystanie do zajęć innych pomieszczeń Ośrodka (np. stołówka, sala gimnastyczna, siłownia, świetlice tematyczne) oraz terenu placówki (boisko szkolne, plac zabaw).

Sala świetlicowa wyposażona jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zajęcia świetlicowe organizuje się dla uczniów Ośrodka, którzy pozostają w ośrodku dłużej ze względu na:

czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

organizację dojazdu do Ośrodka;

inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w Ośrodku;

sytuacje losowe.

Celem działalności świetlicy jest:

zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych;

zapewnienie uczniom zajęć uwzględniających ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne;

zapewnienie uczniom zajęć rozwijających ich zainteresowania.

dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów poprzez organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach placówki (sala świetlicowa, sala gimnastyczna, siłownia) i na powietrzu (plac zabaw, szkolne boisko sportowe);

tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie prawidłowych nawyków życia codziennego, współdziałanie w tym obszarze ze środowiskiem lokalnym

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, w szczególności: kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu różnorodnych zadań.


Godziny pracy świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w roku szkolnym 2023/2024 :


 poniedziałek:   7.45 -8.45  i  11.35 -15.05
 wtorek:            7.45 -8.45  i  11.35 -15.05
 środa:              7.45 -8.45  i  11.35 -15.05
 czwartek:        7.45 -8.45  i  11.35 -15.05
 piątek:             7.45 -8.45  i  11.35 -14.35


Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów oraz ich rodziców.