Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie rozpoczyna się we wrześniu 1969 roku. Wtedy właśnie, dzięki staraniom inspektora oświaty, p. E. Majkowskiego, powstała Szkołą Podstawowa Specjalna. Została ona umieszczona w wydzierżawionym przez Miejską Radę Narodową budynku parafialnym, znajdującym się w Ciechanowie, przy ulicy Ks. Ściegiennego 18. Warunki panujące w tym budynku były bardzo trudne - ogrzewanie piecami (nie wszystkie były sprawne), brak kanalizacji, zniszczone ściany i podłogi. Początkowo w szkole zatrudniono trzy osoby - p. Teresa Majkowska została kierownikiem szkoły, p. Maria Sawicka i p. Wacława Kopacka pracowały jako nauczycielki. Obowiązki woźnej objęła p. Jadwiga Szulga. Zorganizowano pięć oddziałów - łączone I i II, łączone IV i V oraz samodzielny II.

Budynek Ośrodka dawniej i dziś

Dziś 

W ciągu pierwszych miesięcy istnienia szkoły ciągle przybywało uczniów, rozdzielono więc klasy łączone i zatrudniono kolejnych nauczycieli - p. Barbarę Królikowską i p. Modesta Brzezińskiego. Po uzyskaniu środków finansowych przeprowadzono niezbędny remont oraz zakupiono podstawowe pomoce dydaktyczne. W kolejnych latach uczniów ciągle przybywało, konieczne stało się zorganizowanie internatu dla dzieci mieszkających poza Ciechanowem. Rozpoczęto starania o przyznanie budynku na ten cel, ponieważ niemożliwe było pomieszczenie szkoły i internatu w jednym, starym budynku.

1 listopada 1972 roku, decyzją KOSW, Szkoła Podstawowa Specjalna została przekształcona w Państwowy Zakład Opiekuńczy. Oprócz budynku szkoły przy ulicy Ks. Ściegiennego dla Zakładu przeznaczono stary barak po internacie Liceum Ogólnokształcącego mieszczący się przy ul. Augustiańskiej 5. Po przeprowadzeniu remontu baraku i zakupieniu niezbędnych mebli, od dnia 1 marca 1973 roku zaczął funkcjonować internat. W związku z tym zatrudniono kolejne osoby - nauczycieli wychowawców oraz pracowników obsługi (kucharki, praczka, opiekunka nocna).

Dyrektor Państwowego Zakładu Opiekuńczego - p. Teresa Majkowska, rozpoczęła starania o utworzenie specjalnej szkoły zawodowej. KOSW podjęła decyzję o utworzeniu takiej szkoły z dniem 1 września 1973 roku. W tym samym czasie Państwowy Zakład Opiekuńczy został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy obejmujący szkołę podstawową, zasadniczą szkołę zawodową oraz internat.

Dążąc do poprawy warunków bytowych uczniów szkoły specjalnej p. Teresa Majkowska wystąpiła do władz z nowym projektem. W połowie roku 1973 rozpoczęła starania o budowę nowego budynku dla Ośrodka. Zapadłą decyzja, że tymczasowo Ośrodek otrzyma na potrzeby internatu budynek przy ulicy Sienkiewicza 13. Decyzja weszła w życie w 1974 roku. Był to także zniszczony budynek, wymagający remontu, ze starymi instalacjami, ale pozwalający na zorganizowanie kilku grup wychowawczych.

W roku szkolnym 1974/75 zamieszkało tam 86 dzieci podzielonych na cztery grupy wychowawcze. Równocześnie ze zwiększaniem się liczby uczniów i wychowanków internatu rosła także liczba osób zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Coraz więcej osób posiadało kwalifikacje do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. W październiku 1974 roku Wydział Oświaty powołał wizytatora do spraw szkolnictwa specjalnego. Została nim p. Teresa Leśniewska. W 1975 roku na dyrektora Ośrodka powołano p. Lucynę Czajka.

W budynkach szkoły i internatu dokonywano niezbędnych remontów, na miarę możliwości finansowych. Ponieważ przybywało uczniów w szkole i internacie, dzielono większe klasy, adaptowano nowe pomieszczenia w obydwu budynkach (po wyprowadzeniu się lokatorów). Cały czas trwały starania o uzyskanie zgody na zbudowanie nowego budynku na potrzeby kształcenia specjalnego. Od 1 września 1985 roku, w związku z odejściem na emeryturę p. Lucyny Czajki, dyrektorem Ośrodka został p. Jan Gorzki. Intensywnie prowadził starania, aby wybudować nową szkołę dla dzieci upośledzonych. Po kilkakrotnym przesuwaniu przez ekipy budowlane terminu oddania, w grudniu 1989 roku szkoła przeprowadza się do nowego budynku przy ulicy Sienkiewicza 13, obok internatu. Dzieci i młodzież dostają do dyspozycji kilkanaście przestronnych klas, 4 klasopracownie techniczne oraz piękną salę gimnastyczną. Tak więc warunki do nauki zmieniają się diametralnie.

W grudniu 1991 roku, gdy p. Jan Gorzki odchodzi na emeryturę stanowisko dyrektora SOSW objął p. Jacek Zawiśliński. W tym czasie powstają warsztaty szkolne, gdzie kształcą się uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej. Prowadzone jest kształcenie zawodowe na kierunkach: stolarz, ślusarz, krawiec i kucharz. W tym czasie w Ośrodku przebywa około 400 uczniów. W skład struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wchodziły: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna i szkoła zawodowa. Edukacją i wychowaniem obejmowano dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. W kolejnych latach liczba wychowanków zmniejszała się. W 2001 roku, ze względu na zły stan budynku internatu Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesieniu wychowanków internatu do budynku Bursy Szkolnej.

W roku 2002, po wprowadzeniu reformy oświaty strukturze Ośrodka funkcjonowały: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum zasadnicza szkołą zawodowa. Zmniejszyła się liczba wychowanków w Ośrodku, w tym czasie przebywa ich tam około 160. Ośrodek przeżywał problemy finansowe, które sam musiał pokonywać. Rok 2002 zakończył się długiem około 900 tys. złotych.

W lutym 2003 roku funkcję dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie objęła p. Małgorzata Ryms.

Został opracowany program naprawczy SOSW, na jego realizację przystał ówczesny Zarząd Powiatu. Ośrodkowi przyznano około 250 tys. zł na modernizację byłej kotłowni. Miejsce po kotłowni wykorzystano na urządzenie zaplecza kuchennego i stołówki, a także zaplecza socjalnego. Na parterze budynku szkolnego zorganizowano sale sypialne na potrzeby internatu. W osiągnięciu tego celu pomogło wówczas wielu sponsorów, dzięki którym wyposażono powstałe pomieszczenia w niezbędne sprzęty. Wspólny wysiłek sprawił, że 1 września 2003 roku wychowankowie internatu wprowadzili się do wyremontowanych pomieszczeń - zorganizowano pokoje 3-4 osobowe. Czekała tez na nich piękna stołówka i zaplecze. Dzięki temu, że placówka zajęła tylko jeden budynek koszty jego utrzymania zostały znacząco obniżone. Utworzono Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy, w którym dzieci z głębokim upośledzeniem realizują obowiązek szkolny. Za zgodą organu prowadzącego rozpoczęto realizację nowego zadania - zajęcia z zakresu wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka. Zajęciami wspomagającymi rozwój dzieci niepełnosprawnych, bądź zagrożonych niepełnosprawnością objęto dzieci posiadające opinię o ich potrzebie. Gdy nadarzyła się okazja, w roku 2009 opracowany został PROJEKT rozbudowy Ośrodka, finansowanej w większości ze środków EFS. Złożony na konkurs uzyskał pozytywną opinię, jednak ze względu na brak środków finansowych jego realizacja została uzależniona od ewentualnych oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektów w innych jednostkach.

Latem 2010 roku niespodziewana śmierć p. Małgorzaty Ryms wymusiła zmianę na stanowisku dyrektora. Jej obowiązki przejęła p. Barbara Kekenmajster. Po roku ogłoszono konkurs, w rezultacie którego p. Kekenmajster powierzono obowiązki dyrektora na kolejne lata.W miarę możliwości remontowano budynek Ośrodka, wymieniono część starych, bardzo nieszczelnych okien, poprawiono stan sanitariatów, itp. W roku 2012 - radosna wiadomość - będziemy realizować PROJEKT! Sfinansuje go w 83,3 % Europejski Fundusz Społeczny, pozostałą część Powiat Ciechanowski. W jego ramach zostanie dobudowany budynek na potrzeby internatu, natomiast stary budynek zostanie ocieplony i otrzyma nową elewację. Zostaną też wymienione na nowe pozostałe okna. W listopadzie Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik oraz Starosta Powiatu Ciechanowskiego p. Sławomir Morawski podpisali umowę, na mocy której rozpoczęła się realizacja projektu.

Dzięki staraniom wszystkich współpracujących ze sobą instytucji, modernizacja starego budynku szkoły, dobudowanie nowego skrzydła internatu , wybudowanie tartanowego boiska szkolnego i uporządkowanie terenu wokół budynków Ośrodka zostało ukończone i uroczyście odebrane 30 października 2014 roku. Uroczystość ta zbiegła się z 45 rocznicą powstania Ośrodka.

W 2018 roku Dyrektor Ośrodka pani Barbara Kekenmajster i Dyrektor Szkół pani Małgorzata Grochowska odeszły na emeryturę.

Kolejną osobą , w wyniku konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący, która objęła „stery” placówki została Pani Elżbieta Brzezińska. Dyrektorem Szkół została pani Dorota Gesek.