Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
  
Grupa zawodów terapeutycznych, do których należy zawód logopedy, to coś więcej niż praca zawodowa, to również życiowe powołanie, któremu musi  towarzyszyć pasja i charyzma. Tylko wtedy można pracować naprawdę, zamieniając każdą chwilę spędzoną z dzieckiem w twórcze działanie na rzecz  jego kształtowania i  rozwoju.

Każde dziecko, które wymaga usprawniania procesu budowania mowy, poddawane jest terapii logopedycznej. Na podstawie szczegółowych badań mowy opracowane są indywidualne programy logopedyczne dla każdego ucznia.

Terapia logopedyczna prowadzona z dziećmi na celu:

- usprawnianie czynności oddychania, fonacji, pracy narządów artykulacyjnych, czynności fizjologicznych w obrębie jamy ustnej, tj.  gryzienia, żucia i połykania,

- rozwijanie procesów poznawczych, zmysłów oraz umiejętności koniecznych w procesie kształtowania się mowy (np. naśladownictwo niewerbalne i werbalne,

- wzmacnianie posiadanych przez dziecko umiejętności artykulacyjnych, stanowiących podstawę dalszej pracy logopedycznej,

- korygowanie, wywoływanie , utrwalanie i automatyzacja głosek nieistniejących dotychczas lub nieprawidłowo wymawianych, zgodnie z etapami  ich pojawiania się w procesie naturalnego rozwoju dziecka  i z uwzględnieniem jego możliwości i ograniczeń,

- wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, tj. rozumienia i ekspresji mowy (poszczególne części mowy),

- wzbogacanie form komunikowania się i tworzenia wypowiedzi,

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej do poziomu umożliwiającego poprawną artykulację i zastosowanie różnorodnych form wypowiedzi z uwzględnieniem poprawności gramatycznej, stylistycznej i składniowej (adekwatnie do wieku dziecka i jego możliwości).


Istotnym elementem terapii jest również podnoszenie poziomu motywacji dziecka do pracy nad poprawnością wymowy oraz odczuwania radości i satysfakcji za efektów swojej pracy.

Podczas terapii logopedycznej stosowane są  następujące metody lub ich elementy:

logopedyczne-  wykorzystywane do usprawniania artykulatorów, gryzienia, żucia i połykania, oddychania, fonacji, artykulacji, wywoływania, utrwalania, automatyzacji wywołanych głosek, ćwiczeń słuchu  fonematycznego i kinestezji artykulacyjnej, np.:

- metoda mechaniczna,
- wyjaśniania ułożenia artykulatorów,
- pokaz i demonstracja,
- masaże,
- uczulanie miejsc artykulacji,
- kontrola dotyku i czucia skórnego,
- fonetycznych przekształceń;

pedagogiczne-

- metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne jako trening niewerbalny, ruchowy,
- metoda Kinezjologii Edukacyjnej P.Dennisona,
- metoda „Dobrego Startu” M.Bogdanowicz – aktywizująca czynności analizatorów, usprawniająca lateralizację i orientację w przestrzeni i schemacie ciała;

psychologiczne-

- relaksacyjne,
- metoda A.Ch. Knillów;

metody logorytmiczne jako ćwiczenia muzyczno-ruchowe podnoszące sprawność ruchową, kształtujące orientację w czasie i przestrzeni, usprawniające koncentrację uwagi, koordynację ruchową, procesy myślowe i poczucie rytmu i inne funkcje:

- metoda ortofoniczna K.Orffa,

- metoda E.Nowak,

- metoda Kniessów;

W terapii logopedycznej dziecka z głębszym stopniem upośledzenia ważną rolę odgrywa zabawa. Zaangażowanie emocjonalne dzieci sprawia, że spontanicznie włączają się do pracy. Stanowi to dla nich źródło radości, satysfakcji i jest motywacją do podjęcia wysiłku. Ważna jest aktywność logopedy, jego zaangażowanie, twórcze pomysły i przewodnia rola. Dlatego też, w niniejszym programie na wszystkich etapach pracy dzieci uczą się bawiąc. Zabawa jest nieodłącznym elementem każdych zajęć.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, w gabinetach logopedycznych wyposażonych w profesjonalne pomoce dydaktyczne. Bardzo pomocne dla przeprowadzenia diagnozy oraz do prowadzenia zajęć są także programy komputerowe, m. In. „Zabawy słowem”, „logo-gry”, „Mówiące obrazki”, „Logopedia”, „Słownik obrazkowy”, „Systemy Badań Przesiewowych Słuchu, Wzroku I Mowy” i wiele innych.