Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak


Nawiązanie komunikacji z dziećmi i młodzieżą, którzy nigdy nie rozwinęli umiejętności mówienia stanowi trudne zadanie, wymagające wybrania jednej z wielu metod komunikacji alternatywnej albo zdecydowanie się na podejście łączące elementy różnych metod.


Stosowanie w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo alternatywnych metod komunikacji umożliwia:
- poczucie bezpieczeństwa i kontroli zdarzeń,
- zrozumienie i radzenie sobie z codziennymi rytualnymi sytuacjami,
- zapamiętywanie sekwencji zdarzeń,
- minimalizowanie zaburzeń zachowania, wynikających z lęku, występujących jako forma porozumiewania się.

Na podstawie zebranych informacji o uczniu z orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, wywiadu z nauczycielami i rodzicem, kwalifikujemy dziecko na zajęcia.

Praca z uczniem opiera się o indywidualne programy terapii opracowane przez terapeutę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Głównym celem zajęć jest stymulacja rozwoju języka i mowy, percepcji wzrokowej i słuchowej, doskonalenie orientacji przestrzennej, grafomotoryki, pisania i czytania oraz przygotowanie do myślenia operacyjnego i kształtowania pojęć matematycznych. W pracy z dziećmi stosujemy szereg pomocy dydaktycznych, które pozwalają na zainteresowanie dziecka i skupienie jego uwagi, co jest niezbędne w usprawnianiu zaburzonych funkcji.
Na zajęciach wykorzystujemy specjalistyczne programy multimedialne tj. "Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez cztery pory roku", "Klik uczy czytać", "Klik uczy liczyć", "Klik uczy ortografii", komputerowe zabawy edukacyjne dla dzieci rozpoczynających naukę. Programy przeznaczone są do indywidualnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z niepełno-sprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną. Zawierają one ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności kształcąc w zakresie różnych sprawności. Szczególną rolę odgrywa w programie sposób motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń, wykorzystujący różnorodne wzmocnienia pozytywne.
Uczniom niemówiącym i mającym trudności w porozumiewaniu się zapewniamy indywidualne zajęcia komunikacji wspomagającej i alternatywnej.
Gabinet rewalidacyjny wyposażony jest w sprzęt do wspomagania komunikacji dla osób z porażeniami, uszkodzeniami narządów ruchu, opóźnionych w rozwoju. Są to oprogramowania terapeutyczne, edukacyjne i aktywizujące.
Na zajęciach korzystamy z komunikatorów, ekranów dotykowych, klawiatur i akcesoriów umożliwiających pracę na komputerze (nakładki plastikowe na klawiatury, Big Track - dwuprzyciskowa duża mysz).