Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczą się w zespole rewalidacyjno-wychowawczych.

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym  w stopniu głębokim jest niezwykle trudna ze względu na znacznie utrudnioną komunikację. Dlatego bardzo ważna jest znajomość potrzeb dzieci o głębokiej niepełnosprawności oraz sposobów ich zaspakajania. Program edukacji bardzo często bywa nazywany programem wspomagania rozwoju. Terapeuta wspiera i jednocześnie towarzyszy rozwojowi. Realizacja potrzeb poznawczych stanowi integralną całość w procesie rewalidacyjno-wychowawczym. Potrzeby te realizujemy poprzez szeroko rozumianą stymulację wielozmysłową.
Efektem prawidłowo zaspakajanych potrzeb poznawczych może być zdobycie orientacji we własnej osobie i orientacji w otaczającym je świecie.
Musimy pomóc dziecku zdobyć takie umiejętności, które pozwolą mu na czerpanie jak największego zadowolenia z życia oraz umożliwią jak największą niezależność.