Szablony artykułów

Deklaracja dostępności w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Ciechanowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie.
•Data publikacji strony internetowej: 2020.02.20
•Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.29
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021 r.
•Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i samokontroli dnia: 30.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
➢Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Żbikowska
➢E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
➢Telefon: 236722889
Każdy ma prawo:
✗ zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
✗ zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
✗ wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
formie.
Żądanie musi zawierać:
✗ dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
✗ wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
✗ wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w
alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
➢Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
➢Adres: ul. Sienkiewicza 13
06-400 Ciechanów
➢E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
➢Telefon: 236722889
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność Architektoniczna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w budynku wolnostojącym.
Składa się on z budynku szkoły i internatu. Po obu stronach budynku znajdują się
parkingi, w tym przed wejściem głównym umiejscowiony jest parking dla osób
niepełnosprawnych. Osoby na wózkach mogą poruszać się bez przeszkód po
ośrodku, gdyż na jego terenie zamontowana jest winda i podjazd dla osób na
wózkach. Dodatkowo na zewnątrz, po obu stronach budynku, znajdują się dwie
windy zewnętrzne.
Po terenie ośrodka jest możliwość poruszania się z psem asystentem.
Ośrodek wyposażony jest w łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
które się znajdują na każdej kondygnacji.
Nie ma urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących (np. tablic kontrastowych,
tablic w języku brajla).
Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.
Inne informacje i oświadczenia
Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania SOSW można uzyskać:
telefonicznie pod nr telefonu: 23 672 28 89
lub za pomocą poczty elektronicznej:
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ciechanów ul. Sienkiewicza 13
Sekretariat SOSW czynny jest w godzinach 7.30-15.30
Księgowość SOSW czynna jest w godzinach 7.30-15.30

Dyrektor SOSW
p.o. Dyrektora mgr Dorota Ruszkowska

przyjmuje interesantów:
Wtorek 12.00-14.00
Środa 11.00-13.00

Wicedyrektor SOSW

wicedyrektor mgr Bożena Mazińska

przyjmuje interesantów:
Poniedziałek 8.00-10.00
Piątek 12.00-14.00

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

dr Agnieszka Lubowiedzka

 

 

DYREKTOR   Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Elżbieta Brzezińska
Zadania realizowane na stanowisku pracy:
- kieruje bieżącą działalnością Ośrodka,
- odpowiada za właściwy przebieg zajęć szkolnych,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.

Wicedyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Dorota Ruszkowska
Nadzór pedagogiczny
Wczesne Wspomaganie Rozwoju  Dziecka
 Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Branżowa  Szkoła Pierwszego Stopnia
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.