Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, 06 – 400 Ciechanów

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych P. Bożena Marchel - Potrzuska pod adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres pocztowy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13,  tel. (23) 672 28 89.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie?

 Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:rekrutacji,realizacji obowiązku nauki, realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Ośrodka, udzielania dzieci i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Ośrodku, zatrudniania pracowników.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

· ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017 r. poz. 60 ze zm. );

· ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 ze zm. );

· ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);

· ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. 2018 poz. 967) ;

· ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.)

· Kodeks Pracy oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie,w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby. W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w w/w przepisach.

 Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Specjalnego Ośrodka – Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie w zakresie przetwarzanych danych?

 Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania.

 Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres w którym Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 luty 2020 15:38 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 15:14 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 15:19 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 15:21 Andrzej Lazarewicz