Deklaracja dostępności w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Ciechanowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie.
•Data publikacji strony internetowej: 2020.02.20
•Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.29
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021 r.
•Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i samokontroli dnia: 30.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
➢Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Żbikowska
➢E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
➢Telefon: 236722889
Każdy ma prawo:
✗ zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
✗ zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
✗ wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
formie.
Żądanie musi zawierać:
✗ dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
✗ wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
✗ wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w
alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć
skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
➢Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
➢Adres: ul. Sienkiewicza 13
06-400 Ciechanów
➢E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
➢Telefon: 236722889
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność Architektoniczna
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w budynku wolnostojącym.
Składa się on z budynku szkoły i internatu. Po obu stronach budynku znajdują się
parkingi, w tym przed wejściem głównym umiejscowiony jest parking dla osób
niepełnosprawnych. Osoby na wózkach mogą poruszać się bez przeszkód po
ośrodku, gdyż na jego terenie zamontowana jest winda i podjazd dla osób na
wózkach. Dodatkowo na zewnątrz, po obu stronach budynku, znajdują się dwie
windy zewnętrzne.
Po terenie ośrodka jest możliwość poruszania się z psem asystentem.
Ośrodek wyposażony jest w łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
które się znajdują na każdej kondygnacji.
Nie ma urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących (np. tablic kontrastowych,
tablic w języku brajla).
Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.
Inne informacje i oświadczenia
Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Deklaracja dostępności pdf 69.42 KB Andrzej Lazarewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 30 marzec 2023 12:01 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 marzec 2023 12:03 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 30 marzec 2023 12:05 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 12:16 Andrzej Lazarewicz