DYREKTOR   Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Elżbieta Brzezińska

Zadania realizowane na stanowisku pracy:
- kieruje bieżącą działalnością Ośrodka,
- odpowiada za właściwy przebieg zajęć szkolnych,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.

Wicedyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Dorota Ruszkowska

Nadzór pedagogiczny
Wczesne Wspomaganie Rozwoju  Dziecka
 Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Branżowa  Szkoła Pierwszego Stopnia
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.