Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Priorytetem w naszej pracy jest dobro dziecka.
Poprzez różne działania edukacyjnie wychowawcze rozwijamy tkwiące w nich możliwości tak, aby mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją. Podejmujemy szereg działań i rozwiązań nakierowanych na spontaniczną i celową integrację naszych uczniów ze środowiskiem.
 
W strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonują następujące placówki dydaktyczne i opiekuńcze:

    • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    •  Przedszkole Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną,  autyzmem i różnego rodzaju  sprzężeniami.
    • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.
    • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
    • Branżowa Szkoła I Stopnia  Specjalna   dla
     uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim